• /

مراسم دهه اول محرم مجتمع بنی فاطمه مشهد 1391

مراسم دهه اول محرم صبح ها - سخنرانی استاد درایتی
موضوع :  تسلیم در برابر رضای خدا

سخنرانی استاد درایتی صبح اول
دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح دوم
دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح سوم
دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح چهارم
دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح پنجم
دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح ششم
دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح هفتم
دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح هشتم
دانلود
سخنرانی استاد درایتی صبح نهم
دانلود