• /

مراسم دهه اول محرم 1392 مجتمع بنی فاطمه مشهد _ صبح ها

سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی _ موضوع : محبت به خدا


سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح اول
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح دوم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح سوم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح چهارم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح پنحم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح ششم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح هفتم
دانلود
سخنرانی استاد حجه الاسلام درایتی صبح هشتم
دانلود